هاست 1 گیگ

تومان59,000
ماهانه
 • فضای هاست 1 گیگ
 • پهنای باند 40 گیگ
 • ساب دامین نامحدود
 • ادان دامین 2 عدد
 • پارک دامنه 10 عدد

دیتابیس نامحدود

هاست 2 گیگ

تومان79,000
ماهانه
 • فضای هاست 2 گیگ
 • پهنای باند 40 گیگ
 • ساب دامین نامحدود
 • ادان دامین 2 عدد
 • پارک دامنه 10 عدد
 • کشور ایران

دیتابیس نامحدود

هاست 3 گیگ

تومان99,000
ماهانه
 • فضای هاست 3 گیگ
 • پهنای باند 60 گیگ
 • ساب دامین نامحدود
 • ادان دامین 2 عدد
 • پارک دامنه 10 عدد
 • کشور ایران

دیتابیس نامحدود

هاست 4 گیگ

تومان119,000
ماهانه
 • فضای هاست 4 گیگ
 • پهنای باند 60 گیگ
 • ساب دامین نامحدود
 • ادان دامین 2 عدد
 • پارک دامنه 10 عدد
 • کشور ایران

دیتابیس نامحدود

هاست 5 گیگ

تومان129,000
ماهانه
 • فضای هاست 5 گیگ
 • پهنای باند 60 گیگ
 • ساب دامین نامحدود
 • ادان دامین 2 عدد
 • پارک دامنه 10 عدد
 • کشور ایران

دیتابیس نامحدود

هاست 6 گیگ

تومان139,000
ماهانه
 • فضای هاست 6 گیگ
 • پهنای باند 60 گیگ
 • ساب دامین نامحدود
 • ادان دامین 2 عدد
 • پارک دامنه 10 عدد
 • کشور ایران

دیتابیس نامحدود

هاست 7 گیگ

تومان149,000
ماهانه
 • فضای هاست 7 گیگ
 • پهنای باند 60 گیگ
 • ساب دامین نامحدود
 • ادان دامین 3 عدد
 • پارک دامنه 10 عدد
 • کشور ایران

دیتابیس نامحدود

هاست 8 گیگ

تومان159,000
ماهانه
 • فضای هاست 8 گیگ
 • پهنای باند 60 گیگ
 • ساب دامین نامحدود
 • ادان دامین 3 عدد
 • پارک دامنه 10 عدد
 • کشور ایران

دیتابیس نامحدود

هاست 9 گیگ

تومان169,000
ماهانه
 • فضای هاست 9 گیگ
 • پهنای باند 60 گیگ
 • ساب دامین نامحدود
 • ادان دامین 3 عدد
 • پارک دامنه 10 عدد
 • کشور ایران

دیتابیس نامحدود

هاست 10 گیگ

تومان179,000
ماهانه
 • فضای هاست 10 گیگ
 • پهنای باند 80 گیگ
 • ساب دامین نامحدود
 • ادان دامین 5 عدد
 • پارک دامنه 15 عدد

دیتابیس نامحدود

هاست 15 گیگ

تومان189,000
ماهانه
 • فضای هاست 15 گیگ
 • پهنای باند 100 گیگ
 • ساب دامین نامحدود
 • ادان دامین 5 عدد
 • پارک دامنه 15 عدد

دیتابیس نامحدود

هاست 20 گیگ

تومان249,000
ماهانه
 • پهنای باند 120 گیگ
 • ساب دامین نامحدود
 • ادان دامین 5 عدد
 • پارک دامنه 15 عدد

فضای هاست20 گیگ
دیتابیس نامحدود